รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 13/01/21 - 08:15
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 13/01/21 - 09:00
3สนง.คลังจังหวัด 13/01/21 - 09:05
4สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 13/01/21 - 09:15
5สนง.จัดหางานจังหวัด 13/01/21 - 09:21
6สนง.พลังงานจังหวัด 13/01/21 - 09:23
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 13/01/21 - 10:01
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 13/01/21 - 10:03
9สนง.เกษตรจังหวัด 13/01/21 - 10:27

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน