รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 14/01/21 - 10:03
2สนง.เกษตรจังหวัด 14/01/21 - 10:14
3สนง.คลังจังหวัด 14/01/21 - 10:15
4สนง.โยธาธิการฯ 14/01/21 - 10:30
5สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 14/01/21 - 10:37
6สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14/01/21 - 10:38
7สนง.พลังงานจังหวัด 14/01/21 - 10:56
8สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 14/01/21 - 11:41
9สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 14/01/21 - 11:58
10สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 14/01/21 - 12:54
11สนง.สาธารณสุขจังหวัด 14/01/21 - 13:12
12สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 14/01/21 - 13:26
13สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 14/01/21 - 14:21
14สนง.ทางหลวงชนบท 15/01/21 - 10:32

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน