รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 05/02/21 - 15:23
2สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 05/02/21 - 15:25
3สนง.คลังจังหวัด 05/02/21 - 15:32
4สรรพากรพื้นที่ 05/02/21 - 15:38
5สรรพสามิตพื้นที่ 05/02/21 - 15:40
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 08/02/21 - 09:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน