รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สาธารณสุขจังหวัด 08/02/21 - 16:45
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 08/02/21 - 17:49
3โครงการชลประทาน 09/02/21 - 08:30
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 09/02/21 - 08:35
5สนง.โยธาธิการฯ 09/02/21 - 09:23
6สนง.เกษตรจังหวัด 09/02/21 - 09:49
7สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 09/02/21 - 10:02
8สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 09/02/21 - 10:33
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 09/02/21 - 10:48
10สนง.คลังจังหวัด 09/02/21 - 17:03

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน