รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/02/21 - 16:49
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 09/02/21 - 17:29
3โครงการชลประทาน 09/02/21 - 17:40
4เรือนจำจังหวัด 09/02/21 - 17:40
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10/02/21 - 08:31
6สพม.19 10/02/21 - 08:37
7สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 10/02/21 - 08:39
8สนง.ยุติธรรมจังหวัด 10/02/21 - 08:54
9สนง.สหกรณ์จังหวัด 10/02/21 - 08:57
10สนง.จัดหางานจังหวัด 10/02/21 - 09:01
11สนง.โยธาธิการฯ 10/02/21 - 09:03
12สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 10/02/21 - 09:05
13สถานพินิจฯ 10/02/21 - 09:11
14สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/02/21 - 09:22
15การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 10/02/21 - 09:24
16สนง.ประกันสังคมจังหวัด 10/02/21 - 09:28
17ธนารักษ์พื้นที่ 10/02/21 - 09:37
18สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 10/02/21 - 09:46
19สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10/02/21 - 10:14
20สนง.คลังจังหวัด 10/02/21 - 10:18
21สนง.เกษตรจังหวัด 10/02/21 - 10:31
22สนง.สถิติจังหวัด 10/02/21 - 10:34
23สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 10/02/21 - 10:39
24สนง.ที่ดินจังหวัด 10/02/21 - 10:42
25สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10/02/21 - 13:39
26สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/02/21 - 14:02
27กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 10/02/21 - 14:04
28สนง.ขนส่งจังหวัด 10/02/21 - 15:08
29สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 10/02/21 - 15:21
30สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/02/21 - 10:46

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน