รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 15/02/21 - 11:10
2สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15/02/21 - 11:12
3สพม.19 15/02/21 - 11:12
4สรรพสามิตพื้นที่ 15/02/21 - 11:24
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 15/02/21 - 11:26
6สนง.จัดหางานจังหวัด 15/02/21 - 11:27
7เรือนจำจังหวัด 15/02/21 - 11:50
8สนง.สหกรณ์จังหวัด 15/02/21 - 11:53
9สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 15/02/21 - 12:48
10สนง.คลังจังหวัด 15/02/21 - 12:53
11สนง.ประกันสังคมจังหวัด 15/02/21 - 13:18
12กศน. 15/02/21 - 13:21
13สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 15/02/21 - 13:24
14สนง.คุมประพฤติ 15/02/21 - 13:47
15สนง.แรงงานจังหวัด 15/02/21 - 13:58
16สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 15/02/21 - 15:11
17สถานพินิจฯ 15/02/21 - 15:15
18สรรพากรพื้นที่ 16/02/21 - 08:28
19สนง.สาธารณสุขจังหวัด 16/02/21 - 09:29
20สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 16/02/21 - 09:44
21สนง.ขนส่งจังหวัด 16/02/21 - 10:37
22สนง.สถิติจังหวัด 16/02/21 - 10:42
23กอ.รมน.จ.นภ. 18/02/21 - 09:17

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน