รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 15/02/21 - 13:40
2สพม.19 15/02/21 - 13:49
3สนง.โยธาธิการฯ 15/02/21 - 14:03
4สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 15/02/21 - 14:09
5สนง.ทางหลวงชนบท 15/02/21 - 14:15
6สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15/02/21 - 14:27
7สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 15/02/21 - 14:46
8สนง.ขนส่งจังหวัด 15/02/21 - 14:47
9สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 15/02/21 - 14:51
10สถานพินิจฯ 15/02/21 - 15:14
11สนง.สาธารณสุขจังหวัด 16/02/21 - 09:29
12กอ.รมน.จ.นภ. 18/02/21 - 09:18

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน