รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 15/02/21 - 13:55
2สพม.19 15/02/21 - 13:57
3สนง.โยธาธิการฯ 15/02/21 - 14:01
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 15/02/21 - 14:06
5สนง.คลังจังหวัด 15/02/21 - 14:08
6สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 15/02/21 - 14:18
7สนง.เกษตรจังหวัด 15/02/21 - 14:21
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 15/02/21 - 14:23
9สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15/02/21 - 14:23
10สนง.พาณิชย์จังหวัด 15/02/21 - 14:31
11สนง.พลังงานจังหวัด 15/02/21 - 14:33
12สนง.ประกันสังคมจังหวัด 15/02/21 - 14:41
13สนง.ประมงจังหวัด 15/02/21 - 14:42
14สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 15/02/21 - 14:47
15สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 15/02/21 - 15:10
16สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 15/02/21 - 15:34
17สนง.สหกรณ์จังหวัด 15/02/21 - 15:41
18สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 15/02/21 - 16:17
19สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 15/02/21 - 16:29
20เรือนจำจังหวัด 15/02/21 - 16:39
21สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 16/02/21 - 08:08
22สนง.สาธารณสุขจังหวัด 16/02/21 - 09:28
23สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 16/02/21 - 09:41
24สนง.ขนส่งจังหวัด 16/02/21 - 10:27
25สนง.สถิติจังหวัด 16/02/21 - 10:33

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน