รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 15/02/21 - 15:09
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 15/02/21 - 15:14
3สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 15/02/21 - 15:18
4สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 15/02/21 - 15:37
5สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 15/02/21 - 16:08
6สนง.แรงงานจังหวัด 16/02/21 - 08:54
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 16/02/21 - 09:26

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน