รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 23/02/21 - 12:16
2สนง.โยธาธิการฯ 23/02/21 - 13:07
3สนง.ที่ดินจังหวัด 23/02/21 - 13:29
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 23/02/21 - 15:00
5สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 23/02/21 - 15:56

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน