รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 24/03/21 - 13:54
2สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 24/03/21 - 14:01
3สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 24/03/21 - 14:15
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 24/03/21 - 14:18
5สนง.แรงงานจังหวัด 24/03/21 - 14:19
6สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 24/03/21 - 14:24
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 24/03/21 - 14:28
8สนง.สถิติจังหวัด 24/03/21 - 14:35
9สนง.พาณิชย์จังหวัด 24/03/21 - 14:37
10สนง.พลังงานจังหวัด 24/03/21 - 14:41
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 24/03/21 - 14:49
12สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 24/03/21 - 15:20
13สนง.ท่องเที่ยวฯ 24/03/21 - 15:23
14สนง.คลังจังหวัด 24/03/21 - 15:42
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 24/03/21 - 16:00
16สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 24/03/21 - 16:08
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 24/03/21 - 16:15
18สนง.ขนส่งจังหวัด 24/03/21 - 16:49

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน