รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.จัดหางานจังหวัด 24/03/21 - 15:54
2สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 24/03/21 - 15:59
3สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 24/03/21 - 16:18
4สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 24/03/21 - 17:11
5สนง.คลังจังหวัด 24/03/21 - 18:01
6สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 25/03/21 - 08:57

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน