รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 29/03/21 - 11:58
2สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 29/03/21 - 12:00
3สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 29/03/21 - 12:03
4สพม.19 29/03/21 - 12:55
5สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/03/21 - 12:58
6สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29/03/21 - 13:00
7สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 29/03/21 - 13:14
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 29/03/21 - 14:20
9สนง.แรงงานจังหวัด 29/03/21 - 14:23
10สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 29/03/21 - 14:43
11สนง.สาธารณสุขจังหวัด 29/03/21 - 14:55

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน