รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พาณิชย์จังหวัด 30/03/21 - 18:06
2สนง.พลังงานจังหวัด 30/03/21 - 18:07
3สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/03/21 - 18:14
4สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 31/03/21 - 07:58
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 31/03/21 - 08:27
6สนง.เกษตรจังหวัด 31/03/21 - 08:33
7โครงการชลประทาน 31/03/21 - 08:37
8สนง.ขนส่งจังหวัด 31/03/21 - 08:49
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 31/03/21 - 09:06
10สนง.ท่องเที่ยวฯ 31/03/21 - 09:19
11สนง.จัดหางานจังหวัด 31/03/21 - 09:20
12สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 31/03/21 - 09:34
13สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 31/03/21 - 09:44
14สรรพสามิตพื้นที่ 31/03/21 - 10:28
15สนง.ทางหลวงชนบท 31/03/21 - 10:30
16สนง.โยธาธิการฯ 31/03/21 - 10:35
17สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 31/03/21 - 10:37
18สนง.สาธารณสุขจังหวัด 31/03/21 - 10:38
19สนง.ที่ดินจังหวัด 31/03/21 - 10:52
20สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 31/03/21 - 11:12
21สนง.คลังจังหวัด 31/03/21 - 11:18
22สนง.ประกันสังคมจังหวัด 31/03/21 - 12:22
23สรรพากรพื้นที่ 31/03/21 - 14:00
24สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31/03/21 - 14:28

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน