รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.จัดหางานจังหวัด 31/03/21 - 14:05
2สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 31/03/21 - 14:08
3สนง.คุมประพฤติ 31/03/21 - 14:11
4สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31/03/21 - 14:12
5สนง.ประมงจังหวัด 31/03/21 - 14:15
6สนง.โยธาธิการฯ 31/03/21 - 14:15
7สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 31/03/21 - 14:17
8สนง.คลังจังหวัด 31/03/21 - 14:18
9สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 31/03/21 - 14:23
10สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 31/03/21 - 14:25
11สนง.ที่ดินจังหวัด 31/03/21 - 14:27
12สนง.เกษตรจังหวัด 31/03/21 - 14:28
13สรรพสามิตพื้นที่ 31/03/21 - 14:33
14สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 31/03/21 - 14:50
15สนง.ท่องเที่ยวฯ 31/03/21 - 14:59
16เรือนจำจังหวัด 31/03/21 - 15:07
17สนง.พลังงานจังหวัด 31/03/21 - 15:07
18สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 31/03/21 - 15:15
19สนง.สหกรณ์จังหวัด 31/03/21 - 15:17
20สนง.คลังจังหวัด 31/03/21 - 15:32
21สนง.สาธารณสุขจังหวัด 31/03/21 - 15:39
22สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 31/03/21 - 15:45
23สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 31/03/21 - 15:52
24สถานพินิจฯ 31/03/21 - 15:56
25สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 31/03/21 - 16:00
26สนง.สถิติจังหวัด 31/03/21 - 16:00
27สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 31/03/21 - 16:13
28สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 31/03/21 - 16:25
29โครงการชลประทาน 31/03/21 - 16:26
30สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 31/03/21 - 16:59
31สนง.ขนส่งจังหวัด 31/03/21 - 17:10
32ตำรวจภูธรจังหวัด 01/04/21 - 09:20
33สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 01/04/21 - 10:07
34สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 01/04/21 - 11:21
35ธนารักษ์พื้นที่ 01/04/21 - 11:25
36กอ.รมน.จ.นภ. 01/04/21 - 11:56
37สนง.ที่ดินจังหวัด 01/04/21 - 15:09
38กศน. 01/04/21 - 17:48

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน