รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 01/04/21 - 18:11
2โครงการชลประทาน 02/04/21 - 08:33
3สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 02/04/21 - 08:36
4สนง.สาธารณสุขจังหวัด 02/04/21 - 08:54
5สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 02/04/21 - 08:54
6สนง.พลังงานจังหวัด 02/04/21 - 09:03
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 02/04/21 - 09:06
8สนง.ท่องเที่ยวฯ 02/04/21 - 09:19
9สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 02/04/21 - 09:54
10สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 02/04/21 - 09:55
11สนง.เกษตรจังหวัด 02/04/21 - 11:39
12ตำรวจภูธรจังหวัด 02/04/21 - 15:04

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน