รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.จัดหางานจังหวัด 02/04/21 - 16:03
2ธนารักษ์พื้นที่ 02/04/21 - 16:08
3สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 02/04/21 - 16:14
4สนง.ประมงจังหวัด 02/04/21 - 16:26
5สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 02/04/21 - 16:31
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 02/04/21 - 16:31
7สนง.พลังงานจังหวัด 02/04/21 - 16:36
8สนง.สถิติจังหวัด 02/04/21 - 16:36
9สนง.คลังจังหวัด 02/04/21 - 16:36
10สนง.ขนส่งจังหวัด 02/04/21 - 16:37
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 03/04/21 - 10:52
12สนง.พาณิชย์จังหวัด 03/04/21 - 15:36
13สนง.เกษตรจังหวัด 05/04/21 - 09:03
14สนง.โยธาธิการฯ 05/04/21 - 09:04
15สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/04/21 - 09:31
16สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 05/04/21 - 09:52
17สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 05/04/21 - 10:17
18สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 05/04/21 - 10:51
19สนง.ท่องเที่ยวฯ 05/04/21 - 11:46
20สนง.ที่ดินจังหวัด 05/04/21 - 12:54
21สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 07/04/21 - 10:43
22สรรพสามิตพื้นที่ 07/04/21 - 11:38

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน