รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 05/04/21 - 10:24
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 05/04/21 - 10:29
3สนง.คลังจังหวัด 05/04/21 - 10:30
4สนง.ท่องเที่ยวฯ 05/04/21 - 10:30
5สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/04/21 - 10:39
6สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 05/04/21 - 11:26

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน