รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 07/04/21 - 15:47
2สนง.คลังจังหวัด 07/04/21 - 15:48
3สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 07/04/21 - 15:53
4สนง.จัดหางานจังหวัด 07/04/21 - 15:59
5สนง.พาณิชย์จังหวัด 07/04/21 - 15:59
6สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 07/04/21 - 15:59
7สนง.โยธาธิการฯ 07/04/21 - 16:00
8สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 07/04/21 - 16:06
9สนง.สถิติจังหวัด 07/04/21 - 16:07
10สถานพินิจฯ 07/04/21 - 16:07
11สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 07/04/21 - 16:08
12โครงการชลประทาน 07/04/21 - 16:09
13สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 07/04/21 - 16:17
14สนง.คุมประพฤติ 07/04/21 - 16:18
15สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 07/04/21 - 16:20
16สนง.สหกรณ์จังหวัด 07/04/21 - 16:21
17สนง.พลังงานจังหวัด 07/04/21 - 16:26
18สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 07/04/21 - 16:26
19สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 07/04/21 - 16:28
20สนง.ประมงจังหวัด 07/04/21 - 16:30
21สนง.ที่ดินจังหวัด 07/04/21 - 16:34
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 07/04/21 - 16:40
23สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 07/04/21 - 16:42
24สนง.ประกันสังคมจังหวัด 07/04/21 - 16:55
25สนง.เกษตรจังหวัด 07/04/21 - 17:34
26เรือนจำจังหวัด 08/04/21 - 08:20
27สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 08/04/21 - 08:28
28สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 08/04/21 - 08:30
29สนง.สาธารณสุขจังหวัด 08/04/21 - 09:09
30สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 08/04/21 - 09:26
31การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 08/04/21 - 09:32
32สนง.ท่องเที่ยวฯ 08/04/21 - 09:33
33กศน. 08/04/21 - 09:51
34สรรพสามิตพื้นที่ 08/04/21 - 09:54
35สนง.พาณิชย์จังหวัด 08/04/21 - 10:38
36ธนารักษ์พื้นที่ 08/04/21 - 10:50
37สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 09/04/21 - 09:48
38สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 09/04/21 - 15:09
39สรรพากรพื้นที่ 16/04/21 - 09:58

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน