รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 08/04/21 - 11:22
2สนง.จัดหางานจังหวัด 08/04/21 - 11:25
3สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 08/04/21 - 11:28
4สนง.ขนส่งจังหวัด 08/04/21 - 11:39
5สนง.ที่ดินจังหวัด 08/04/21 - 11:45
6สนง.พลังงานจังหวัด 08/04/21 - 11:49
7สนง.ประมงจังหวัด 08/04/21 - 11:51
8สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 08/04/21 - 11:52
9สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 08/04/21 - 11:54
10สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 08/04/21 - 11:58
11สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 08/04/21 - 12:05
12สนง.สถิติจังหวัด 08/04/21 - 13:08
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 08/04/21 - 13:11
14สนง.โยธาธิการฯ 08/04/21 - 13:27
15สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 08/04/21 - 13:40
16สนง.พาณิชย์จังหวัด 08/04/21 - 13:43
17สนง.คุมประพฤติ 08/04/21 - 13:48
18สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 08/04/21 - 13:54
19สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 08/04/21 - 13:54
20สนง.เกษตรจังหวัด 08/04/21 - 14:05
21สนง.สหกรณ์จังหวัด 08/04/21 - 14:48
22สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 08/04/21 - 15:43
23สนง.สาธารณสุขจังหวัด 08/04/21 - 15:56
24สนง.ประกันสังคมจังหวัด 08/04/21 - 16:11
25สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 08/04/21 - 16:56
26สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 09/04/21 - 09:18
27สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 09/04/21 - 14:12

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน