รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 23/09/21 - 18:28
2สนง.สหกรณ์จังหวัด 24/09/21 - 13:40
3สนง.ขนส่งจังหวัด 25/09/21 - 09:46
4สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 26/09/21 - 11:14
5สนง.โยธาธิการฯ 27/09/21 - 08:29
6โครงการชลประทาน 27/09/21 - 08:32
7สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 27/09/21 - 08:32
8สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 27/09/21 - 08:39
9สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27/09/21 - 08:55
10สนง.พลังงานจังหวัด 27/09/21 - 09:04
11สนง.เกษตรจังหวัด 27/09/21 - 09:07
12สนง.ประมงจังหวัด 27/09/21 - 09:14
13สรรพสามิตพื้นที่ 27/09/21 - 09:16
14สนง.จัดหางานจังหวัด 27/09/21 - 09:23
15สนง.ประกันสังคมจังหวัด 27/09/21 - 09:35
16สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 27/09/21 - 09:39
17สนง.สาธารณสุขจังหวัด 27/09/21 - 09:55
18สนง.สถิติจังหวัด 27/09/21 - 09:56
19สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 27/09/21 - 09:58
20สนง.คุมประพฤติ 27/09/21 - 10:07
21สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 27/09/21 - 10:13
22สรรพากรพื้นที่ 27/09/21 - 10:17
23สนง.ท่องเที่ยวฯ 27/09/21 - 10:18
24สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 27/09/21 - 10:29
25สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 27/09/21 - 10:45
26สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 27/09/21 - 10:49
27เรือนจำจังหวัด 27/09/21 - 11:07
28สนง.ที่ดินจังหวัด 27/09/21 - 14:54
29สนง.พาณิชย์จังหวัด 27/09/21 - 16:08

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน