รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 28/09/21 - 15:20
2สนง.แรงงานจังหวัด 28/09/21 - 15:22
3สนง.แรงงานจังหวัด 28/09/21 - 15:22
4สนง.แรงงานจังหวัด 28/09/21 - 15:22
5สนง.ท่องเที่ยวฯ 28/09/21 - 15:23
6สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 28/09/21 - 15:27
7สนง.สถิติจังหวัด 28/09/21 - 15:32
8สนง.คลังจังหวัด 28/09/21 - 15:41
9สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 28/09/21 - 15:55
10สนง.ขนส่งจังหวัด 28/09/21 - 15:58
11สนง.พาณิชย์จังหวัด 28/09/21 - 16:04
12สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 28/09/21 - 16:12
13สนง.สาธารณสุขจังหวัด 28/09/21 - 16:13
14สนง.พลังงานจังหวัด 28/09/21 - 16:19
15สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 28/09/21 - 16:27
16สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28/09/21 - 16:43
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 29/09/21 - 09:26
18สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 29/09/21 - 09:33
19สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 29/09/21 - 09:39
20สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 29/09/21 - 14:06

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน