รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 05/10/21 - 11:17
2โครงการชลประทาน 05/10/21 - 11:18
3สนง.จัดหางานจังหวัด 05/10/21 - 11:19
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 05/10/21 - 11:24
5สนง.ทางหลวงชนบท 05/10/21 - 11:30
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 05/10/21 - 11:32
7สนง.ท่องเที่ยวฯ 05/10/21 - 11:33
8สนง.ประมงจังหวัด 05/10/21 - 11:35
9สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 05/10/21 - 11:38
10สนง.สถิติจังหวัด 05/10/21 - 11:49
11สนง.เกษตรจังหวัด 05/10/21 - 12:00
12กอ.รมน.จ.นภ. 05/10/21 - 12:27
13สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 05/10/21 - 12:51
14สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/10/21 - 13:01
15เรือนจำจังหวัด 05/10/21 - 13:03
16สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 05/10/21 - 13:22
17สนง.คุมประพฤติ 05/10/21 - 13:22
18สนง.สหกรณ์จังหวัด 05/10/21 - 13:24
19สนง.แรงงานจังหวัด 05/10/21 - 13:37
20สนง.พลังงานจังหวัด 05/10/21 - 13:37
21ธนารักษ์พื้นที่ 05/10/21 - 13:41
22สนง.ขนส่งจังหวัด 05/10/21 - 13:44
23สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 05/10/21 - 13:52
24สนง.โยธาธิการฯ 05/10/21 - 13:52
25สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 05/10/21 - 13:54
26สนง.พาณิชย์จังหวัด 05/10/21 - 14:00
27สนง.ที่ดินจังหวัด 05/10/21 - 14:00
28สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/10/21 - 14:08
29สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/10/21 - 14:15
30สรรพากรพื้นที่ 05/10/21 - 14:16
31กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 05/10/21 - 14:16
32สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 05/10/21 - 14:30
33สถานพินิจฯ 05/10/21 - 14:43
34สนง.ประกันสังคมจังหวัด 05/10/21 - 15:05
35สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 05/10/21 - 15:09
36สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 05/10/21 - 16:10
37สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 05/10/21 - 16:39
38กศน. 09/10/21 - 07:44

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน