รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 06/10/21 - 08:48
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 06/10/21 - 08:55
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 06/10/21 - 09:01
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 06/10/21 - 09:02
5สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 06/10/21 - 09:09
6สนง.ขนส่งจังหวัด 06/10/21 - 09:10
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 06/10/21 - 09:21
8สนง.โยธาธิการฯ 06/10/21 - 09:24
9สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 06/10/21 - 09:29
10สนง.ประมงจังหวัด 06/10/21 - 09:31
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 06/10/21 - 10:06
12สนง.พลังงานจังหวัด 06/10/21 - 10:19
13สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 06/10/21 - 10:44

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน