รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประกันสังคมจังหวัด 06/10/21 - 09:54
2สนง.โยธาธิการฯ 06/10/21 - 09:58
3สนง.คลังจังหวัด 06/10/21 - 09:58
4สนง.พาณิชย์จังหวัด 06/10/21 - 10:00
5สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 06/10/21 - 10:07
6สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 06/10/21 - 10:16
7สนง.พลังงานจังหวัด 06/10/21 - 10:21
8สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 06/10/21 - 10:21
9สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 06/10/21 - 10:27
10สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 06/10/21 - 10:51
11สนง.ที่ดินจังหวัด 06/10/21 - 10:57
12สนง.สาธารณสุขจังหวัด 06/10/21 - 11:07
13สนง.สหกรณ์จังหวัด 06/10/21 - 11:25
14สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 06/10/21 - 11:37
15โครงการชลประทาน 06/10/21 - 11:38
16สนง.ประมงจังหวัด 06/10/21 - 11:54
17สนง.ท่องเที่ยวฯ 06/10/21 - 12:27
18สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/10/21 - 13:19
19สนง.ขนส่งจังหวัด 06/10/21 - 16:08
20สถานพินิจฯ 06/10/21 - 16:34
21ธนารักษ์พื้นที่ 07/10/21 - 10:06
22สนง.เกษตรจังหวัด 07/10/21 - 11:27

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน