รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.แรงงานจังหวัด 06/10/21 - 14:45
2สนง.จัดหางานจังหวัด 06/10/21 - 14:50
3สนง.พาณิชย์จังหวัด 06/10/21 - 14:53
4สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 06/10/21 - 14:58
5สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 06/10/21 - 15:10
6สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/10/21 - 15:29
7สนง.ท่องเที่ยวฯ 06/10/21 - 15:32
8สนง.ประกันสังคมจังหวัด 06/10/21 - 15:41
9สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 06/10/21 - 15:45
10สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 06/10/21 - 16:14
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 07/10/21 - 09:16
12สนง.สาธารณสุขจังหวัด 07/10/21 - 09:56
13สนง.เกษตรจังหวัด 07/10/21 - 11:30
14สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 07/10/21 - 14:15

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน