รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 07/10/21 - 11:23
2สนง.คลังจังหวัด 07/10/21 - 11:23
3โครงการชลประทาน 07/10/21 - 11:30
4สนง.เกษตรจังหวัด 07/10/21 - 11:31
5สนง.ประมงจังหวัด 07/10/21 - 11:35
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 07/10/21 - 11:38
7สนง.จัดหางานจังหวัด 07/10/21 - 11:38
8สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 07/10/21 - 11:46
9สนง.คุมประพฤติ 07/10/21 - 11:49
10สนง.พาณิชย์จังหวัด 07/10/21 - 11:58
11การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 07/10/21 - 12:40
12สนง.ขนส่งจังหวัด 07/10/21 - 13:17
13สนง.ประกันสังคมจังหวัด 07/10/21 - 13:19
14สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 07/10/21 - 13:20
15สนง.โยธาธิการฯ 07/10/21 - 13:21
16สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 07/10/21 - 13:34
17สรรพสามิตพื้นที่ 07/10/21 - 13:39
18ธนารักษ์พื้นที่ 07/10/21 - 13:48
19กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 07/10/21 - 13:53
20สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 07/10/21 - 13:55
21เรือนจำจังหวัด 07/10/21 - 13:57
22สนง.สหกรณ์จังหวัด 07/10/21 - 14:02
23สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 07/10/21 - 14:03
24สนง.ทางหลวงชนบท 07/10/21 - 14:09
25สนง.ประกันสังคมจังหวัด 07/10/21 - 14:13
26สนง.พลังงานจังหวัด 07/10/21 - 14:16
27สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 07/10/21 - 14:17
28สนง.ที่ดินจังหวัด 07/10/21 - 14:19
29สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 07/10/21 - 14:20
30สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 07/10/21 - 14:50
31สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 07/10/21 - 15:13
32สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 07/10/21 - 15:22
33สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 07/10/21 - 15:23
34สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 07/10/21 - 15:27
35สรรพากรพื้นที่ 07/10/21 - 16:15
36สนง.สถิติจังหวัด 08/10/21 - 08:35
37สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 08/10/21 - 08:58
38สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 08/10/21 - 10:01
39กศน. 09/10/21 - 07:40

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน