รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 08/10/21 - 14:24
2สนง.ที่ดินจังหวัด 08/10/21 - 14:24
3สนง.คลังจังหวัด 08/10/21 - 14:26
4โครงการชลประทาน 08/10/21 - 14:28
5สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 08/10/21 - 14:28
6สนง.จัดหางานจังหวัด 08/10/21 - 14:29
7สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 08/10/21 - 14:35
8สนง.โยธาธิการฯ 08/10/21 - 14:42
9สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 08/10/21 - 14:58
10สนง.สถิติจังหวัด 08/10/21 - 15:05
11สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 08/10/21 - 15:12
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 08/10/21 - 15:17
13กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 08/10/21 - 15:24
14สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 08/10/21 - 15:32
15สนง.เกษตรจังหวัด 08/10/21 - 15:40
16สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 08/10/21 - 16:01
17สนง.ขนส่งจังหวัด 08/10/21 - 16:14
18สนง.สาธารณสุขจังหวัด 08/10/21 - 16:18
19สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 11/10/21 - 09:22
20สนง.ประมงจังหวัด 11/10/21 - 09:26
21กศน. 12/10/21 - 11:12

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน