รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 08/10/21 - 15:09
2โครงการชลประทาน 08/10/21 - 15:13
3สนง.โยธาธิการฯ 08/10/21 - 15:19
4สนง.สหกรณ์จังหวัด 08/10/21 - 15:21
5สรรพสามิตพื้นที่ 08/10/21 - 15:22
6สนง.จัดหางานจังหวัด 08/10/21 - 15:22
7สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 08/10/21 - 15:24
8สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 08/10/21 - 15:31
9สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 08/10/21 - 15:34
10สนง.เกษตรจังหวัด 08/10/21 - 15:36
11กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 08/10/21 - 15:37
12สนง.แรงงานจังหวัด 08/10/21 - 15:39
13สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 08/10/21 - 15:43
14สนง.สถิติจังหวัด 08/10/21 - 15:51
15สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 08/10/21 - 16:01
16สนง.ที่ดินจังหวัด 08/10/21 - 16:05
17สนง.ขนส่งจังหวัด 08/10/21 - 16:13
18สนง.สาธารณสุขจังหวัด 08/10/21 - 16:19
19กศน. 09/10/21 - 07:39
20สนง.พลังงานจังหวัด 11/10/21 - 08:38
21สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 11/10/21 - 09:12
22สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11/10/21 - 09:20
23สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 11/10/21 - 09:23
24สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 11/10/21 - 09:24
25สนง.ประมงจังหวัด 11/10/21 - 09:27
26สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 11/10/21 - 09:32
27สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/10/21 - 10:00
28สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/10/21 - 10:00
29สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 11/10/21 - 11:32
30สรรพากรพื้นที่ 12/10/21 - 08:31
31สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 12/10/21 - 09:40

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน