รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 12/10/21 - 15:22
2สนง.เกษตรจังหวัด 12/10/21 - 15:25
3สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 12/10/21 - 15:26
4สนง.โยธาธิการฯ 12/10/21 - 15:33
5สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 12/10/21 - 15:36
6สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 12/10/21 - 15:41
7สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 12/10/21 - 16:11
8สนง.สาธารณสุขจังหวัด 12/10/21 - 16:15
9สนง.แรงงานจังหวัด 14/10/21 - 08:51
10สนง.เกษตรจังหวัด 14/10/21 - 09:04
11สนง.ศึกษาธิการจังหวัด 14/10/21 - 11:02
12สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 15/10/21 - 11:40

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน