รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 09/06/22 - 13:00
2สนง.สถิติจังหวัด 09/06/22 - 14:02
3สนง.คลังจังหวัด 09/06/22 - 14:25
4สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/06/22 - 13:52
5สนง.ที่ดินจังหวัด 10/06/22 - 16:00

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน