รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 09/06/22 - 16:12
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/06/22 - 16:12
3สนง.โยธาธิการฯ 09/06/22 - 16:12
4สนง.ท่องเที่ยวฯ 09/06/22 - 16:12
5สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 09/06/22 - 16:14
6สนง.ประกันสังคมจังหวัด 09/06/22 - 16:26
7โครงการชลประทาน 09/06/22 - 16:27
8สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 09/06/22 - 16:40
9สนง.สถิติจังหวัด 09/06/22 - 16:44
10สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 09/06/22 - 16:55
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 10/06/22 - 07:53
12สถานพินิจฯ 10/06/22 - 08:39
13สนง.คุมประพฤติ 10/06/22 - 08:44
14สรรพสามิตพื้นที่ 10/06/22 - 08:48
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 10/06/22 - 08:55
16สนง.ประมงจังหวัด 10/06/22 - 09:02
17สนง.สหกรณ์จังหวัด 10/06/22 - 09:05
18สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 10/06/22 - 09:12
19สนง.จัดหางานจังหวัด 10/06/22 - 09:13
20สนง.ขนส่งจังหวัด 10/06/22 - 09:19
21สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำฯ 10/06/22 - 09:24
22สนง.สาธารณสุขจังหวัด 10/06/22 - 09:29
23สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/06/22 - 09:33
24สนง.ทางหลวงชนบท 10/06/22 - 09:50
25สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/06/22 - 10:34
26สนง.พลังงานจังหวัด 10/06/22 - 10:35
27สรรพากรพื้นที่ 10/06/22 - 13:29
28สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 10/06/22 - 13:32
29สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10/06/22 - 15:43
30สนง.ที่ดินจังหวัด 10/06/22 - 16:00
31สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/06/22 - 16:52
32กศน. 13/06/22 - 09:47
33สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 13/06/22 - 10:31
34ธนารักษ์พื้นที่ 14/06/22 - 16:11

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน