รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 10/06/22 - 16:41
2สนง.พาณิชย์จังหวัด 10/06/22 - 16:44
3สนง.สถิติจังหวัด 10/06/22 - 16:56
4สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10/06/22 - 16:57
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 13/06/22 - 08:13
6สนง.โยธาธิการฯ 13/06/22 - 08:26
7โครงการชลประทาน 13/06/22 - 08:27
8สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 13/06/22 - 08:46
9สนง.จัดหางานจังหวัด 13/06/22 - 08:48
10สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13/06/22 - 08:51
11สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13/06/22 - 08:53
12สนง.พลังงานจังหวัด 13/06/22 - 08:56
13สนง.ที่ดินจังหวัด 13/06/22 - 08:57
14สนง.สาธารณสุขจังหวัด 13/06/22 - 09:12
15สนง.เกษตรจังหวัด 13/06/22 - 09:15
16สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 13/06/22 - 09:32
17สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 13/06/22 - 09:49
18สนง.ทางหลวงชนบท 13/06/22 - 09:58
19สนง.คลังจังหวัด 13/06/22 - 09:59
20สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 13/06/22 - 10:28
21สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 13/06/22 - 10:37
22สนง.สหกรณ์จังหวัด 13/06/22 - 11:19
23สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 13/06/22 - 13:22
24สนง.ขนส่งจังหวัด 13/06/22 - 13:38
25สนง.ประกันสังคมจังหวัด 13/06/22 - 14:31
26สนง.ประมงจังหวัด 13/06/22 - 15:25
27สรรพากรพื้นที่ 14/06/22 - 10:30

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน