รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สถิติจังหวัด 13/06/22 - 10:31
2สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 13/06/22 - 10:55
3สนง.คลังจังหวัด 13/06/22 - 11:45
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 13/06/22 - 12:54
5สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 13/06/22 - 14:00
6สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13/06/22 - 14:03
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 13/06/22 - 16:07

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน