รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คุมประพฤติ 13/06/22 - 14:21
2สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 13/06/22 - 14:24
3สนง.ประกันสังคมจังหวัด 13/06/22 - 14:25
4สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 13/06/22 - 14:28
5สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 13/06/22 - 14:29
6โครงการชลประทาน 13/06/22 - 14:29
7สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 13/06/22 - 14:31
8กศน. 13/06/22 - 14:32
9สนง.คลังจังหวัด 13/06/22 - 14:32
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 13/06/22 - 14:49
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 13/06/22 - 14:59
12สนง.โยธาธิการฯ 13/06/22 - 15:07
13สนง.ขนส่งจังหวัด 13/06/22 - 15:09
14สนง.พาณิชย์จังหวัด 13/06/22 - 15:16
15สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 13/06/22 - 15:24
16สนง.เกษตรจังหวัด 13/06/22 - 15:27
17สนง.ประมงจังหวัด 13/06/22 - 15:30
18สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13/06/22 - 15:30
19กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด 13/06/22 - 15:32
20สรรพสามิตพื้นที่ 13/06/22 - 15:34
21สนง.พลังงานจังหวัด 13/06/22 - 15:41
22สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 13/06/22 - 15:53
23สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 13/06/22 - 15:54
24สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 13/06/22 - 15:59
25สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 13/06/22 - 16:08
26สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 13/06/22 - 16:09
27สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 13/06/22 - 16:11
28สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 13/06/22 - 16:14
29สนง.สาธารณสุขจังหวัด 13/06/22 - 16:19
30สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13/06/22 - 16:24
31สนง.ที่ดินจังหวัด 13/06/22 - 18:08
32สนง.สหกรณ์จังหวัด 14/06/22 - 09:17
33สนง.ทางหลวงชนบท 14/06/22 - 10:34
34สรรพากรพื้นที่ 14/06/22 - 10:48
35สนง.บังคับคดี 14/06/22 - 11:58
36ธนารักษ์พื้นที่ 14/06/22 - 16:06
37สนง.ท่องเที่ยวฯ 15/06/22 - 07:25
38สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 15/06/22 - 11:08
39สนง.สถิติจังหวัด 15/06/22 - 17:37

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน