รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15/06/22 - 09:20
2สนง.ทางหลวงชนบท 15/06/22 - 09:28
3สนง.โยธาธิการฯ 15/06/22 - 09:32
4สนง.เกษตรจังหวัด 15/06/22 - 09:59
5สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 15/06/22 - 10:20
6สนง.สาธารณสุขจังหวัด 15/06/22 - 10:25
7โครงการชลประทาน 15/06/22 - 10:30
8สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 15/06/22 - 10:57
9สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 15/06/22 - 11:45
10สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 17/06/22 - 17:20

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน