รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 15/06/22 - 11:15
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 15/06/22 - 12:57
3สนง.สถิติจังหวัด 15/06/22 - 13:02
4สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 15/06/22 - 14:19
5สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 16/06/22 - 11:36

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน