รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 15/06/22 - 14:19
2สนง.คลังจังหวัด 15/06/22 - 14:38
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 15/06/22 - 14:40
4สนง.ขนส่งจังหวัด 15/06/22 - 14:44
5โครงการชลประทาน 15/06/22 - 14:44
6โครงการชลประทาน 15/06/22 - 14:45
7สนง.โยธาธิการฯ 15/06/22 - 14:59
8สนง.พลังงานจังหวัด 15/06/22 - 15:04
9สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 15/06/22 - 15:16
10สนง.ท่องเที่ยวฯ 15/06/22 - 15:19
11สนง.สหกรณ์จังหวัด 15/06/22 - 15:29
12สนง.ที่ดินจังหวัด 15/06/22 - 15:31
13สนง.ประมงจังหวัด 15/06/22 - 15:59
14สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 15/06/22 - 16:05
15สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 15/06/22 - 16:09
16สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 15/06/22 - 16:15
17สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 16/06/22 - 09:09
18สนง.สถิติจังหวัด 16/06/22 - 09:10
19กศน. 16/06/22 - 10:38
20สนง.เกษตรจังหวัด 16/06/22 - 12:41
21สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 16/06/22 - 13:01
22สพม.19 20/06/22 - 13:23

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน