รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 15/06/22 - 15:20
2สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 15/06/22 - 16:03
3สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15/06/22 - 16:07
4สนง.คลังจังหวัด 15/06/22 - 16:13
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 16/06/22 - 09:15
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 16/06/22 - 13:00

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน