รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู 21/06/22 - 15:14
2สนง.คุมประพฤติ 21/06/22 - 15:17
3สนง.ขนส่งจังหวัด 21/06/22 - 15:29
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 21/06/22 - 15:47
5สนง.สถิติจังหวัด 21/06/22 - 15:50
6สรรพสามิตพื้นที่ 21/06/22 - 15:51
7สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 21/06/22 - 15:57
8สนง.คลังจังหวัด 21/06/22 - 16:04
9สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 21/06/22 - 16:04
10สนง.สาธารณสุขจังหวัด 21/06/22 - 16:06
11สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 21/06/22 - 16:09
12สถานพินิจฯ 21/06/22 - 16:31
13สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 21/06/22 - 16:36
14สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 21/06/22 - 16:59
15สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 21/06/22 - 17:24
16สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 22/06/22 - 08:02
17สนง.ประกันสังคมจังหวัด 22/06/22 - 09:06
18สพม.19 22/06/22 - 09:10
19กศน. 22/06/22 - 09:38
20สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 22/06/22 - 10:12
21สนง.คลังจังหวัด 22/06/22 - 11:39
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 23/06/22 - 10:27

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน