รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 22/06/22 - 13:55
2สนง.คลังจังหวัด 22/06/22 - 14:05
3โครงการชลประทาน 22/06/22 - 14:06
4สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 22/06/22 - 14:09
5สนง.โยธาธิการฯ 22/06/22 - 14:12
6สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 22/06/22 - 14:13
7สนง.ประมงจังหวัด 22/06/22 - 14:17
8สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 22/06/22 - 14:18
9สรรพสามิตพื้นที่ 22/06/22 - 14:19
10สนง.พลังงานจังหวัด 22/06/22 - 14:23
11สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 22/06/22 - 14:23
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 22/06/22 - 14:39
13สนง.สหกรณ์จังหวัด 22/06/22 - 14:54
14สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 22/06/22 - 15:01
15สถานพินิจฯ 22/06/22 - 15:04
16สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 22/06/22 - 15:06
17สนง.ประกันสังคมจังหวัด 22/06/22 - 15:12
18สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 22/06/22 - 15:32
19สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 22/06/22 - 15:38
20สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 22/06/22 - 15:40
21สนง.สาธารณสุขจังหวัด 22/06/22 - 15:57
22สนง.ที่ดินจังหวัด 22/06/22 - 15:58
23สนง.คุมประพฤติ 22/06/22 - 16:08
24สนง.สถิติจังหวัด 22/06/22 - 16:13
25สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 22/06/22 - 16:17
26สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 22/06/22 - 16:59
27สนง.ทางหลวงชนบท 23/06/22 - 10:45
28สนง.ขนส่งจังหวัด 23/06/22 - 11:12
29สรรพากรพื้นที่ 23/06/22 - 13:51
30สนง.พาณิชย์จังหวัด 23/06/22 - 17:10
31สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 24/06/22 - 10:45
32สนง.บังคับคดี 24/06/22 - 15:36
33สำนักงานจังหวัด(บุคคล) 27/06/22 - 11:11
34ธนารักษ์พื้นที่ 28/06/22 - 08:45

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน