รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 23/06/22 - 10:59
2สนง.โยธาธิการฯ 23/06/22 - 11:05
3สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 23/06/22 - 11:08
4สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 23/06/22 - 11:19
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 23/06/22 - 11:33
6สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 23/06/22 - 11:40
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 23/06/22 - 11:48
8สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 23/06/22 - 13:05
9สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 23/06/22 - 13:06
10สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 23/06/22 - 14:08
11สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 23/06/22 - 14:22
12สนง.ที่ดินจังหวัด 23/06/22 - 16:10
13สนง.พาณิชย์จังหวัด 23/06/22 - 16:28
14สนง.พลังงานจังหวัด 24/06/22 - 08:46
15อช. ภูเก้า-ภูพานคํา 24/06/22 - 13:42
16สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 27/06/22 - 13:58

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน