:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256510:25:54
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0003/10186 ลงวันที่ 22 ก.ค. 65
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5
9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
15. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
18. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
20. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1