:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่า่ยภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256510:30:56
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0003/ว10187 ลงวันที่ 22 ก.ค.65
รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1