:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256513:33:51
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว346
เรียน หัวหน้าส่วนงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2