:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 6/2565
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256514:41:09
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว10214
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 6/2565
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน (2 ท่าน)
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
5. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
14. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู
22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู
23. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
26. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู)
27. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ (อำเภอโนนสัง)
28. นายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า (อำเภอนาวัง)
29. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู)
30. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระดับอำเภอ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
31. นายสุดใจ พนมเขต กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
32. นางเรณู พัฒนาศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอศรีบุญเรือง
33. นายณรงค์ เกษทองมา อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอำเภอนากลาง
34. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
35. นายถวิล ศรีภูธร ประธานชมรมพลังโนนสัง
36. นางวราภรณ์ กองผาพา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอสุวรรณคูหา
37. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ ผู้แทนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู
38. นางสุนทรี นิรงค์บุตร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลวังปลาป้อม
39. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
40. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2