:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256515:43:55
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 10219
เรียน 1. รองผุ้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รอง ผอ.กอรมน.จ.นภ. 3.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 4. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 5.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 7.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 8. นากยเหล่ากาชาดจังหวัด 9. ประธานหอการค้าจังหวัดฯ 10. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ 11.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3