:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 25 ก.ค. 256508:44:15
จาก กอ.รมน.จ.นภ.
ที่ นร 5117.16/406
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
๑. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. ผู้แทนมณฑณทหารบกที่ ๒๘
๑๑. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
19. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
21. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
22. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
23. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
24.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
26. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
27. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
28. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
29. นายอำเภอนากลาง
30. นายอำเภอศรีบุญเรือง
32. นายอำเภอนาวัง
33. นายอำเภอโนนสัง
๓๔. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๕. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๖. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๗. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
๓๘. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
๓๙. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๐. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1