:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเชิญประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 2/65
วัน เวลา ส่ง 25 ก.ค. 256510:06:28
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 9979 ลว 22 ก.ค. 65
1.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
6.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
9.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
11.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
13.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
14.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
16.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
17.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
18.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
19.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
20.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
21.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
22.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
23.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
24.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
25.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
26.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
27.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
28.นายอำเภอทุกอำเภอ
29.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
30.รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
31.ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
32.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
33.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
34.ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
35.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู
36.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1