:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 25 ก.ค. 256514:53:30
จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ที่ นภ 0001/ว3
1. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน
4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน
6. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน
7. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1